Announcement

Collapse
No announcement yet.

Estetik Fiyatlar?

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Estetik Fiyatlar?  D?? ar?tma sunulmas?na Herkes estetik merakl? azaltabilmek için ilgili de?il. Yeni kozmetik cerrahi prosedür herhangi bir gösterge yoksa, hiç kimse bo?una yeterince vazgeçmeye istekli oldu?unu.


  Az daha ünlü cerrahlardan biri New York Göz ve Kulak Reviri kötü idam yüz ve boyun telesiyejlere itfa sunan bir at?l?m kozmetik cerrahi i?lemdir - Andrew Jacono, MD, FACS 'Ters Boyun Germe' öncülük etmi?tir. Bu geli?me Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 9. Uluslararas? Sempozyumu'nda kamuoyuna tan?t?ld?.


  Ters estetik Boyun Germe çene undersurface gizli bir kesi yoluyla gerçekle?tirilir. Düzenli bir facelift aksine, kesi hatt? kulak alan?n kar??s?ndaki yerle?tirilir. Boyun deri bundan sonra, bir donan?m e?er bir ?ey s?k?l?r. Bu üç ila be? gün için planlanan minimal iyile?me zaman - hindi baba hindi boyunlar?na olanlar üzülmek gerekmez.


  Muhtemelen, hasta taraf?ndan aranan hiç zor mükemmellik için bir kar??l?k olarak, yeni bir prosedür olan minimal invaziv yüz germe ameliyat? boyun derisi ve "kobra boynu deformitesi" as?l? azalt?r tekni?i.


  Görünü?e göre, onar?m takip çal??malar? giderek yüz plastik cerrahide yayg?n hale gelmektedir. Dr Jacono Kullan?c? Ters Boyun Germe onaracak üzere revizyon çal??malar? alan?nda ç?tay? yükseltmeye ya yükseliyor talebi olan ba?ka bir estetik cerrah taraf?ndan gerçekle?tirilen çal??ma rafine görülür. Son Ba??na Wall Street Journal / Harris Interactive Sa?l?k-Bak?m Anket , hastalar?n 10 birini ald?klar? kozmetik cerrahi bir sonucu olarak t?bbi ko?ullar? gerektiren takip ya?and??? rapor söyleniyor.


  Kurtarma plastik estetik cerrahi ekstra yard?m al?r p ostoperative s?k??t?rma ve destek giysiler . Ama destek giysiler caizse, ayn? kuma?tan yap?lm?? de?il gibi, do?ru tür ve belirli bir prosedür için kullanabilece?iniz destek giysi kaliteli seçmek en iyisidir. Her an gözya?? haz?r külotlu zay?flama ba?ka bir ?ey de?ildir ürünler vard?r. Ve sonra bile özel özellikleri çal??t?rmak-stop kuma?, yast?kl? fermuarlar, ile orada muhte?em giysiler vard?r.


  Ayr?ca, birçok destek giysiler ucuz gelmiyor. Onlar tam bir gövde giysi için 300 $ 'a kadar Lycra bisiklet ?ort bir çift için 15 Dolar yerden mal olabilir. Hastalar?n ço?u için, Harcanacak d??? bir olabilir.


  Genellikle sessiz renklerde renkli, giysilerin kalitesi ve giysi türüne göre fiyatland?r?l?r. Destek giysiler daha h?zl? estetik ameliyat sonras? iyile?me elde etmek önemlidir, çünkü ancak onlar sadece ayn? elde edilir.


  Yüz gerdirme itibaren boyun germe, estetik liposuction, meme büyütme operasyonu için, bu liste iyile?me sürecinde giyim tak?m elbise ve en iyi asist desteklemek ne sa?lar:


  Liposuction

  Genel konfor yard?m de?ilse en iyi ihtimalle, estetik liposuction geçirmi? biri için destek giysi, ?i?me azaltmak gerekir. Liposuction hasta için destek giysiler de do?ru doku uyumu te?vik etmeliyiz. Bu madde için, iyi bir cerrah liposuction hasta için do?ru s?k??t?rma giysiler tavsiye edebilirim.


  Meme Büyütme

  Bu ?i?me azaltmada yard?mc? olmas? için uygun destek temin etmek meme büyütme Geçirdi?iniz edenler için önemlidir. Büyütme estetik mammoplasty sonra hastan?n sadece destek giysi alt?na al?nabilir bir zonklama hissi sürdürmek olabilir. Böyle bir durumda, hasta en az iki hafta için destekleyici bras üzerine koymak için gerekebilir. Yerine implantlar a?a?? itmek yard?mc? ask?lar? ile tasarlanm?? özel sütyenler var.


  Meme Dikle?tirme

  Meme dikle?tirme estetik için skar dokusu olgunla?mas? on iki ay kadar sürebilir. Uygun bir destekleyici sütyen germe gelen izleri önlemek için yeni sütür hatlar? üzerinde istenmeyen gerginlik kapal? koyar.


  E?er en az 4 ila 6 hafta ya da di?er destek giysiler için destekleyici sütyen giymek sürece estetik meme dikle?tirme hasta mastopeksi sonra bir zonklama hissi ya?amak için, bu ola?and??? de?ildir.


  Ayn? tavsiyeler meme küçültme Geçirdi?iniz edenler için gidin.


  Face Lift

  S?k??t?rma ba? tamamlad? estetik yüz germe sonra seçim deste?i giysiler vard?r. ?i?me azaltma ve di?er rahats?zl?klar? engellemeyi Bu yard?m. Buna ek olarak, s?k??t?rma doku uyumu yard?m sarar.


  Yüz ?mplantlar?

  Yüz estetik implantlar? s?k??t?rma tamamlad? yoluyla yerde tutulmal?d?r. Görünü?e göre, onlar de?i?en a?mak ve çevre dokularda ?i?lik azaltmak. Kenara doku uyumu konusunda yard?mc? olacak itibaren s?k??t?rmas? da morluklar ve gereksiz ?i?lik azaltma yard?mc? tamamlad?.


  Boyun Germe

  S?k??t?rma giysiler özel doku uyumu ve ?i?lik azalmaya yard?mc? olmak üzere tasarlanm??t?r piyasada orada vard?r. H?zla ba??n?n dönmesini estetik hasta engelleyen S?k??t?rma giysiler de boynuna hareketini düzenler.


  Kar?n Germe

  Bir abdominoplasti estetik ameliyat? geçirmi? ise, ba?lay?c? genellikle kar?n kas destek verilmi?tir.


  Labiaplasty

  Labiaplasty estetik hastalar için özel olarak tasarlanm?? destek kay?? ve külot en çok tavsiye edilir.


  Otoplasti

  Otoplasti, kulak ameliyat?, ticari bir destek paketi ihtiyaç olmayabilir, ama nitelikli bir estetik cerrah gibi kullan?m? atayabilirsiniz.

Working...
X