Announcement

Collapse
No announcement yet.

Estetik Merkezi Bloglar?

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Estetik Merkezi Bloglar?  Amerikan estetik Derne?i'nin yeni ba?kan?. Toplum yüz ve vücut kozmetik cerrahi konusunda uzmanla?m?? kurul sertifikal? plastik cerrahlar?n önde gelen ulusal bir organizasyondur. ASAPS San Diego, CA ASAPS 2008 Y?ll?k Toplant?s? y?l?n?n May?s 4, 2008 tarihinde memurlar?n?n yeni dizi seçildi. Toplant?da dünyan?n dört bir yan?ndan plastik cerrahlar taraf?ndan kat?lm??t?r.


  Dr Alt?n 1985 y?l?ndan bu yana ASAPS bir üyesi olmu?tur. O Weill Cornell Medical College estetik

  estetik Cerrahi Klinik Doçent olarak akademik bir randevu tutarak, özel muayenehanelerde ?u anda. Derne?i Ba?kan? olarak yeni bir sorumluluk öncesinde, Alt?n Derne?i Tarihçi, Sekreter, Sayman ve Ba?kan Yard?mc?s? olarak hizmet vermektedir. Ayr?ca halen yönetim estetik Plastik Cerrahlar Kurulu American Society Derne?i temsilcisi olarak görev yapmaktad?r.


  Dr Gold di?er kimlik bilgileri estetik Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Vakf? (ASERF) ve Ayaktan Cerrahi Tesisleri Akreditasyon için Amerikan Derne?i (AAAASF) hem de yak?n geçmi?te-ba?kan olarak tutma sorumluluklar? bulunmaktad?r. Alt?n ayr?ca Mü?terek Silikon ?mplant Görev Gücü E? Ba?kan? oldu. O estetik Cerrahi Dergisi Klinik Editör ve Journal'?n görev gücü vermektedir.


  ASAPS yeni ba?kan? Colgate Üniversitesi'nde lisans diplomas?n? ald?. O T?p Downstate Medical Center School'dan t?p diplomas?n? ald? ve North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde bir estetik

  estetik cerrahi uzmanl?k yapt?. O Nassau County Medical Center'da el cerrahisi bir Fellow oldu. O Kings County Hastanesi Merkezi'nde bir plastik cerrahi asistanl?k yapt? ve 1979 y?l?nda Plastik Cerrahi Amerikan Board (ABPS) taraf?ndan onaylanm??t?r.


  "ASAPS fazla 40 y?ld?r estetik plastik cerrahlar için estetik cerrahi e?itiminde lider olmu?tur," Dr Alt?n diyor. "Bugün, misyonumuz da Kozmetik cerrahi, insanlar?n hayatlar?n? üzerinde önemli ve olumlu bir etki yapabilir. Kamuoyunu e?itmek içerir, ancak onlar?n seçenekleri hakk?nda bilgili olmak ve bunlar? ak?ll?ca ve estetik cerrah seçmeniz gerekir."


  Amerika'n?n en iyi estetik burun esteti?i cerrahlardan biri olan Dr Moore, rinoplasti ameliyat? onun uzmanl?k payla??yor. Onun için yap?lan bir bas?n aç?klamas?nda American Chronicle , Dr Moore bu rinoplasti bir cerrahi gibi bir cerrah muayenehanesinde yap?labilir orada en yayg?n plastik cerrahi yöntemlerden biri oldu?unu vurgulad? ve sadece tamamlamak için en az iki saat sürer.


  Moore o prosedürün izleri minimize estetik teknik hakim oldu?unu söylüyor. Onun rinoplasti teknikleri sektöründe en nazik, ve ço?u zaman, genellikle TV veya YouTube gördükleriniz ne operasyon olmas? gerekti?ini daha vah?i vard?r. Onun yeni teknikler ameliyat s?ras?nda ve sonras?nda, yara izi morarma, ?i?lik ve a?r?, kanama en aza indirmede yard?mc? olur. Bu kendini iyile?mek için vücut için daha kolay yard?mc? olacak, ve bütün cerrahi rahats?zl?klar? neredeyse bir hafta kadar içinde tükenmi? olacak.


  Hastalar estetik i?lem s?ras?nda uykuda veya uyan?k olmay? seçebilirsiniz. E?er eski seçerseniz sonralar? sadece lokal anestezi gerektirir ederken, sen, bir genel anestezi uygulanacakt?r. Moore iki ?ekilde, operasyon süresince a?r? hemen hemen hiç oldu?unu iddia ediyor.


  Moore prosedürü nas?l yap?ld???n? ?öyle anlat?yor:


  Rinoplasti estetik s?ras?nda yap?lan kesiler burun içerisinde ya çok küçük ya da yap?lm?? bulunmaktad?r. Daha sonra istedi?iniz boyutu ve ?ekli için burun "?ekillendirici". Fikir yüzünüzün di?er özellikleri ile simetri ve denge sa?lamakt?r. Burnunuz estetik yüzünüze genel görünümünü uyumlu bir parças? olmal?d?r. Art?k çok küçük, çok büyük, çarp?k ya da yaral? var bir ?ey olarak öne gerekiyor.

Working...
X