Meme küçültme hakk?nda daha fazla bilgi edinin .

Meme Rekonstrüksiyonu


Mastektomi, veya olan gö?üsler yaralanma veya genetik deformite etkilenmi? olanlar oldu kad?nlar için, bizim yetenekli plastik cerrahlardan biri bir estetik meme rekonstrüksiyonu bakmak ve do?al ve güzel hissetmek sonuçlar? ile gö?üsler yeniden olu?turabilirsiniz. Biz sizin hedeflerinizi yard?mc? olabilir Flap ?mar ve Doku Geni?leme dahil meme rekonstrüksiyon teknikleri, bir dizi yapmak.


Meme rekonstrüksiyonu hakk?nda daha fazla bilgi edinin .

Meme Revizyon


Bazen, di?er plastik estetik cerrahlar gö?üs ameliyat? geçirmi? kad?nlar nihai sonuçlar?ndan memnun de?ildir. Bir önceki i?lem nedeniyle do?ru sorunlar? veya memnuniyetsizli?i Long Island Plastik Cerrahi Grubu teklif meme revizyon cerrahisi Bizim kozmetik cerrahlar.


Meme revizyon hakk?nda daha fazla bilgi edinin .

Ters Meme Cerrahisi


Yerine, içe d??a kar?? kar??ya estetik meme olu?turmak için Ters meme düzeltme ameliyat? konumland?r?r doku. Bu yordam yaln?zca hastal?ktan etkilenen birçok kad?nda özgüven konular?nda yard?mc? olamaz, ayn? zamanda emzirme ile ilgili sorunlar? ele alabilir.